Logo
   ODKRYWCA - Strona główna
Login: Hasło:
Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj  
Forum: Exploration Poland - English Language Forum
 
[*] Powrót do głównej strony tego forum

- ikonki przy nicku oznaczają ilość ostrzeżeń które otrzymał użytkownik (czerwona oznacza blokadę logowania w serwisie)
Temat: Kto napisał: Dodano: 
History of Radom - Wacyn radio station
2008-04-09 01:40:00

Today the transmission facility at Wacyn near Radom is used as can be read on http://radiopolska.pl/wykaz/pokaz_lokalizacja.php?pid=117 for FM-broadcasting. But in earlier days it was used according http://en.wikipedia.org/wiki/Radom_longwave_transmitter for non-broadcasting radio transmissions. What kind of transmissions were these and for whom were they addressed? When was the transmitter at Wacyn built? Already before World War II? When was longwave transmission shut down at Wacyn? When were the actual masts of the facility built?

 Linki sponsorowane
RE: History of Radom - Wacyn radio station
2008-06-24 16:18:38

http://miasta.gazeta.pl/radom/1,35219,5136991.html

RON na Wacynie skończył 80 lat

Małgorzata Rusek

Był rok 1928, gdy Majorat Mirów przekazał 28 ha Ministerstwu Poczt i
Telegrafów. Tak zaczyna się historia budowy masztów radiowych na
radomskim Wacynie, które dziś przez wielu uważane są za nieformalny
symbol miasta

Darowizna gruntu została zapisana w księgach hipotecznych miasta
Radomia. Budowa budynku stacyjnego i mieszkalnego Radiowego Ośrodka
Nadawczego - Radom, według projektu lubelskich architektów, zakończyła
się w drugiej połowie 1929 roku, co skrzętnie odnotowano w kronice RON
- Radom.

- Nie wiemy, kto ją prowadził, prawdopodobnie jeden z ówczesnych
pracowników. Fakty odnotowywał skrupulatnie, dziś to unikalne źródło
wiedzy o historii tego obiektu - mówi Tomasz Wilk ze spółki Emitel,
która obecnie zarządza masztami na Wacynie. To właśnie on dotarł do
archiwalnej kroniki i fotografii przedstawiających montaż masztu,
urządzenia nadawcze, pracowników, dokumentujących przedwojenną
historię ośrodka.

Na przestrzeni lat - 1929 i 1939 - wybudowano na Wacynie trzy maszy o
wysokości 100 m każdy wraz z systemem uziemień. W budowie brała udział
m.in. Fabryka Lin i Drutu Adolfa Deichsela z Sosnowca. W początkach
lat 30. londyńska firma Marconi rozpoczęła budowę nadajnika
radiotelegraficznego długofalowego mogącego pracować na dwóch
długościach fal o mocy nominalnej 30 kW, max 40 kW w antenie.
"Pierwszy nadajnik był dostosowany tylko do pracy Morsa. Pracował na
lampach marconiowskich chłodzonych wodą - pisze kronikarz i dodaje, że
ośrodek utrzymywał kontakt radiotelegraficzny nawet z Kairem i
Bejrutem.

Pierwszym naczelnikiem Urzędu Radiotelegraficznego w Radomiu był inż.
Bałas, po nim kolejno inż. Kosakowski i Mieszalski, który funkcję
sprawował aż do wojny. Lata 1936-38 to czas rozbudowy ośrodka o
kolejne nadajniki. Do ośrodka zawitała nowoczesność pod postacią
urządzeń przystosowanych do pracy fototelegraficznej. Jeden z
nadajników krótkofalowych zbudowanych w 1938 r. pracował na antenie
parabolicznej zawieszonej na słupach drewnianych i, jak podkreśla
autor kroniki, był dobrze odbierany w Pekinie i Tokio.

Dwa miesiące przed wybuchem II wojny światowej w Radomiu zaczęto
nadawać program Polskiego Radia dla Polonii w USA. Audycje trwały od
godz 12 do godz. 4. W jednym z pokojów budynku stacji urządzono małe
studio wyposażone w patefon, płyty i mikrofon. Służyło ono do
wypełniania przerw między audycjami Polskiego Radia.

"Trzeba zaznaczyć, że profesorowie politechnik urządzali wycieczki dla
studentów, aby pokazać wskroś nowoczesne polskie nadajniki
zainstalowane w Radomiu" - zanotował kronikarz.

1 września 1939 r. kierownictwo w ośrodku przejął kpt Nowicki. "Alarmy
lotnicze początkowo odwoływano, lecz potem przerodziły się w ciągłe.
Naloty kierowały się początkowo na Dęblin, który skutecznie broniła
artyleria przeciwlotnicza. 2 września spadły pierwsze bomby na
lotnisko, wiadukt kolejowy i na Urząd Radiotelegraficzny w Radomiu nie
wyrządzając temu ostatniemu żadnych szkód" - to ostatni wpis z kroniki
Radiowego Ośrodka Nadawczego w Radomiu, jaki udało nam się zdobyć.
Ośrodek w tym roku świętuje 80. rocznicę powstania.

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

RE: History of Radom - Wacyn radio station
2008-06-27 01:10:38

Alpha - it looks like you have your answer thanks to kopijnik2:)
First transmitter at Wacyn was built in 1929 and before 1939, two more masts were built. They were used for radio-telegraphic transmissions (one in Morse code only). Transmitters were built by "Marconi" a London based company. They were able to communicate all over the world (Cairo, Tokyo etc.)

RE: History of Radom - Wacyn radio station
2008-06-27 09:12:53

autotranslation...
looks humoristic...
Was year 1928, when Entailed estate Mirów transference ha Board Post as well telegraph Yes begins story makes mast wireless to Radomsko Wacynie , whom today via many account are not too out of order badge towns Present land were tally on volume hipotecznych towns Radom Texture premises stacyjnego as well livable Radiowego Outlets Nadawczego Radom , to drafts lubelskich architect , bring to a conclusion yourselves on second better half 1929 year , what industry check off on chronicle RON Radom Not I see , whom it carried out , very like one ex ówczesnych employee Factor odnotowywał punctiliously , today this uniquely well scholarship of story this currency bids Thomas Wolf with societies Issuer , która current manageress mast to Wacynie. This that is right she appropriation-in-aid until archiwalnej annals as well snapshot representing assembly mast , plant payer , employee , documenting pre-war story outlets. Over the span of lat 1929 as well 1939 erection to Wacynie three machines of altitudes m respective together with arrangement earth connection. Under construction took premium m.in. Works Tench as well Wire Adolfa Deichsela ex Sosnowica. ON sources lat 30. londyńska outlet March to start with texture transmitter radiotelegraficznego długofalowego mogącego works to dwóch lengths fal of mocy nominalnej kW max kW on antenna. " prime transmitter was proportionate only until working space Shipping. Worked to lamp marconiowskich chłodzonych by water writes annalist as well premium , that centre claim contact radiotelegraficzny yet ex Cairo as well Beirut Prime chief Salary workers Radiotelegraficznego on Radom was inż. Pell-mell , when ere turn inż. Kosakowo as well Miscibility , who function sprawował until wars. Years 1936-38 this downtime incremental building outlets of turn transmitters. Until outlets zawitała modernness under figures commission conformable until working space fototelegraficznej. One ex transmitter krótkofalowych built on r. worked to antenna parabolically suspended to stake wooden as well , wherebyprzez co enhance drive-in-bank annals , was goods recipience on Pekinese as well Tokio. Two months prior breaks II wars phoney war on Radom zaczęto check docket Polish Radios to Polonaise on God's own country. Programmes duration ex godz 12 until godz. 4. ON one ex waiting-maid premises station urządzono małe studio non-statutory fixed assets on charter , screw pump as well mike. Duty she until to fill in stopping between programme Polish Radios. " it needs check off , that profesorowie polytechnic urządzali trips to student , to display wskroś nowoczesne polish transmitters installation on Radom " booked annalist. 1 Wrzesnia r. management on outlets takeover kpt Novitiate. " alerts air primely recalls , whereas thereupon przerodziły yourselves on continuation. Blintzes managing yourselves primely to Deblin , who with good result vindicated flaks. 2 Wrzesnia dropped pierwsze bombshells to airport , viaduct turn as well to Commission Radiotelegraficzny on Radom not wyrządzając ago utter żadnych nucleus estate " this utter entering ex annals Radiowego Outlets Nadawczego on Radom , who udało us yourselves taking into account. Centre therein year fetes 80. anniversary accrual.

RE: History of Radom - Wacyn radio station
2008-06-27 17:36:00

kopijnik2 - please don't use autotranslation! This is total gobbledygook:))

Aby odpowiedzieć musisz się zalogować.
0.005
Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.