Logo
   ODKRYWCA - Strona główna
Login: Hasło:
Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj  
Forum: IIRP - Wojsko Polskie 1918-1939
 
[*] Powrót do głównej strony tego forum

- ikonki przy nicku oznaczają ilość ostrzeżeń które otrzymał użytkownik (czerwona oznacza blokadę logowania w serwisie)
Temat: Kto napisał: Dodano: 
Nieznany polski kolor 1919 - przynajmniej dla mnie.
2011-03-27 17:00:10

Nazywam się Torstein Snorrason i jestem duńskim.
Jestem zainteresowany polsko-Sovjet Wars 1919-1920.
Jestem duński i nie mówić, czytać i pisać polski, ale jest w stanie rozumieć i pisać polski przez Google Translate. To nie jest doskonały, ale to działa. W okresie zebrałem wiele polskich książek na okres i "przetłumaczył" te części, które moim głównym zainteresowaniem.
Współczesne zdjęcia znalazłem w książkach, na Allegro i na polskich stronach internetowych.
Moje zainteresowania to głównie w mundurach i barwach polskich sił w wyżej wymienionym okresie. I mam pytanie, które mam nadzieję, że forum będzie w stanie pomóc.

Zdjęcie jest Leonard Siemaszko, NAC i pełne zdjęć można znaleźć na

http://www.wceo.wp.mil.pl/plik/file/WYSTAWY/Wojna_1920_www% 281% 29.pdf

Na zdjęciu J. Piłsudskiego z generałami Jan Jacyna, Edward Rydz-Śmigły, Stanisław Szeptycki Kazimierz Sosnkowski i Stefan Dąb-Biernacki przeglądu wojsk na Placu Katedralnym w Wilnie.
Data może być ustalona na 21-22 kwietnia 1919 r., jak Piłsudski osobiście przybył do Wilna w godzinach popołudniowych 21 kwietnia, po miasto zostało ponownie podjęte przez Polaków.

Zdjęcie jest ciekawe - przynajmniej dla mnie - jak to pokazuje na początku kolor piechoty, przed kolorystyka zostały uregulowane w 1919 roku.
Bardzo mało wydają się być wiadomo o wczesnych kolory, które zostały przeprowadzone w okresie 1919-1920 wojna, nawet jeśli wiele lub nawet większość później miały być wysłane do Muzeum Wojskowe w Warszawie.

Pułków piechoty biorących udział w re-biorąc Wilna były od elity 2DP.Leg., A nieco później przemianowana 1DP.Leg. gen. Edward Rydz-Śmigły.
Jednostki piechoty udział były:
1 ppLeg.
I, II/5 ppLeg.
I/6 ppLeg.

Na ich kolory w moich źródeł tylko można znaleźć następujące informacje:
W dniu 3 listopada 1922 roku 1 ppLeg. został przedstawiony w nowym kolorze pułku.
W dniu 3 grudnia 1920 kolorów z 5 pułku ppLeg. i 6 ppLeg. obaj odznaczony Orderem Virtuti Militari.
Tak więc wszystkie pułki wydaje się, że prowadzone własnych un-reglemented kolorów, aż dostali nowe, reglemented nich.

Może ktoś na tym forum może wyjaśnić, co pułk przeprowadza pokazanego i to wyglądało po obu stronach?
Może należał do 1ppLeg., Ponieważ był to jedyny pułk uczestniczy ze wszystkimi jego trzy bataliony?
Jak kolory innych pułków wymienionych wygląd w latach 1919-1920?
Czy też może starych kolorach Legii?

A może ktoś może mi powiedzieć gdzie można znaleźć więcej informacji i zdjęcia nie-reglemented kolory przeprowadzone 1919-1920? Jeśli książki lub artykuły zostały opublikowane w tej sprawie.

Jak Google Translate nie jest bardzo dobry w języku polskim, w których pisałem ten sam tekst w języku angielskim poniżej.My name is Torstein Snorrason and I am Danish.
I am interested in the Polish-Sovjet Wars 1919-1920.
I am Danish and does not speak, read or write Polish, but is able to understand and write Polish via Google Translate. It is not perfect, but it works. Over a period I have collected a lot of Polish books on the period and ”translated” those parts, which have my main interest.
Contemporary photos I have found in the books, on Allegro and on Polish internet pages.
My interest is mainly in the uniforms and colours of the Polish forces in the above mentioned period. And I have a question, which I hope this forum will be able to help with.

The photo is by Leonard Siemaszko, NAC and the full photo can be found on

http://www.wceo.wp.mil.pl/plik/file/WYSTAWY/Wojna_1920_www%281%29.pdf

The photo shows J. Pilsudski with generals Jan Jacyna, Edward Rydz-Smigly, Stanislaw Szeptycki Kazimierz Sosnkowski and Stefan Dab-Biernacki reviewing the troops in the Cathedral Square, Vilnius .
The date can be fixed to 21-22 April 1919, as Pilsudski personally arrived to Vilnius in the afternoon of 21 April, after the city had been re-taken by the Poles.

The photo is interesting – at least to me – as it shows an early infantry colour, before the colour patterns were regulated in 1919.
Very little seem to be known about the early colours, which were carried during the 1919-1920 war, even if many or most later were to be sent to the Military Museum in Warsaw.

The infantry regiments taking part in the re-taking of Vilnius were all from the elite 2DP.Leg., a little later renamed as 1DP.Leg. commanded by General Edward Rydz-Śmigły.
The infantry units taking part were:
1 ppLeg.
I,II/5 ppLeg.
I/6 ppLeg.

On their colours in my sources I only can find the following informations:
On 3 November 1922 the 1 ppLeg. was presented with a new regimental colour.
On 3 December 1920 the regimental colours of the 5 ppLeg. and the 6 ppLeg. were both decorated with the Order of Virtuti Militari.
So all the regiments seem to have carried their own un-reglemented colours until they got their new, reglemented ones.

Maybe someone on this forum can clarify, which regiment carried the shown colour and what it looked like on both sides?
Maybe it belonged to 1ppLeg., as this was the only regiment taking part with all of its three battalions?
How did the colours of the other mentioned regiments look in 1919-1920?
Were they perhaps old Legion colours?

And perhaps someone could tell me where to find more information and pictures of the un-reglemented colours carried 1919-1920? If any books or articles have been publicized on the subject.

 Linki sponsorowane

Aby odpowiedzieć musisz się zalogować.
0.004
Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.