Logo
   ODKRYWCA - Strona główna
Login: Hasło:
Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj  
Forum: IIRP - Wojsko Polskie 1918-1939
 
[*] Powrót do głównej strony tego forum

- ikonki przy nicku oznaczają ilość ostrzeżeń które otrzymał użytkownik (czerwona oznacza blokadę logowania w serwisie)
Temat: Kto napisał: Dodano: 
PWP Pionki - sport strzelecki
2011-11-29 09:24:48

Dnia 5 i 6 czerwca br. odbyły się w
Warszawie na . Strzelnicy Polskiego
Związku Łowieckiego na Stadionie w
Szczęśliwi =ach IV OGÓLNO - POLSKIE
ZAWODY W STRZELANIU DO
RZUTKÓW. Zasługują one ze wszech miar' by
nie tylko w prasie fachowej ale i codzien
nej zwrócić na nie szczególną uwagę.
Pamiętamy bowiem wszyscy
powojenny zmierzch tego pięknego a jeśli chodzi
o praktykę myśliwską bardzo pożyteczne
go sportu, jako przyczynę podawali
jedni drożyznę i trudność w zdobyciu
dobrej amunicji inni kryzys — głównym
powodem był brak zainteresowania,
pewna obojętność i... lenistwo. A
przecież jest to sport dla myśliwego — jak
już nadmieniłem niezwykle pożyteczny,
bo pozwala wydoskonalić własną
sprawność w szybkim i pewnym strzelaniu, na
brać trafnej oceny dla odległości i sku-
ogół myśliwych i i strzelców, że uprawi*
nie tej gałęzi sportu strzeleckiego je»t
konieczne, jeśli mamy polować zwada-
mi etyki łowieckiej. ■
Przechodzę teraz do sprawozdania -»«
samych zawodów. Otóż najpierw trzeba
podnieść, że sama organizacja zawodów
była pod każdym względem wzorowa i
możnaby się z nią pokazać wszędzie. ■
granicą; wszystko było z góry przcwji*
dziane, na czas zarządzone i najdokład*
niej wykonane — tak, że wszelkie nie*
spodzianki, lub potrzeba jakiejś
improwizacji dla wyrównania przeoczeń lub
niedociągnięć — były z góry wykluczone
Nawet postarała się PAŃSTWOWA
WYTWÓRNIA PROCHU, PIONKI o 59
proc. zniżki kolejowe, co było ważnym
momentem dla biorących udział zawód*
nikow. "'
Zjechali się oni ze Lwowa, Poznania*
Fragment IV Okólno-Folskich Zawodów w strzelaniu do Rzutków Państwowej Wytw6r»
ni Prochu — Pionki. W środku p. W. Ziegen hirte — mistrz Pionek — 97 p., z prawej rtro«
ny p. T. Obutelewicz — II miejsce — 95 p., z lewej strony p. St. Rosenverth — III mlej«
sce — 91 p.
teczności strzału i w skutek tego
pozwala mu w praktyce strzelać do zwierza
tylko wtedy, gdy jest pewny rezultatu,
zabijając go od razu albo wcale nie słrze
łając. Uniknie się przez to tego, tak dla
prawdziwego myśliwego bardzo przykre
go kaleczenia zwierzyny, postrzałków
itp. Również ze stanowiska tężyzny
żołnierskiej — a więc i obrony Państwa
ma ta gałęź sportu strzeleckiego, moim
zdaniem, duże znaczenie, bo w bitwie
szybki i celny ogień choć na krótką me
tę, zwykle przed momentem szturmu
oddany — decyduje zwykle o udaniu
się względnie załamaniu tego ostatniego.
Brak zainteresowania w kierunku
strzelnictwa sportowego, a także i
strzelania do rzutków szedł tak daleko, że
przez szereg lat wiele konkursów
urządzanych co roku od szeregu lat — minio
chlubnej tradycji i wspaniałych warun
ków, nie mogło się odbyć z powodu
braku zawodników.
PAŃSTWOWEJ WYTWÓRNI
PROCHU - PIONKI, gdy ta w roku 1935
urządziła I Ogólno - Polskie Zawody w
strzelaniu do Rzutków przyświecała
oprócz zapoznania naszych myśliwych z
krajowymi prochami — także chwalebna
idea pobudzenia znowu do życia tego
pięknego sportu — i trzeba bezstronnie
przyznać, że jej się to w zupełności
udało; nie chcąc być gołosłownym
przytoczę cyfry. I tak w roku 1935 brało
udział 32 zawodników, w r. 1936 — 65,
w 1937 — 72, a w 1938 — 126.
Porównując tę ostatnią cyfrę z
poprzednimi, odnosi się wrażenie, że
nastąpiło jakieś przebudzenie z tego
głębokiego impasu — i to ogólne, faktem
bowiem jest, że obecnie każde
zrzeszenie myśliwskie nawet w małych
miastach, zdrojowiskach i bp urządza choć
raz w roku, premiowane strzelanie,
którego „clon" stanowią zwykłe rzutki. Upa
truję w tym objawie zrozumienie przez
Krakowa, Grudziądza, % Podlasia a w
wist z Wilcńszczyzny. Tak, że prawie
wszystkie województwa były reprezento
wane. Miłą niespodzianką był
stosunkowo duży udział naszej Armii, a przede
wszystkim naszych lotników, których aż
dwa zespoły (W. K. S. „Orlęta" i W. K.
S. „Ikar" Kraków) zjawiły.się na zawo*
dach. Nowością były zawody zespołów,
których zgłoszono 13.
Tegoroczne zawody były pod znakiem
100 proc. wystarczalności,  amunicji
bowiem dostarczyła zawodnikom (gratis,
jak zwykle) Państwowa Wytwórnia
Prochu w Pionkach. Wszystkie części
składowe nabojów, a więc proch (znany
„Sokół PWP, łuski (W Sp. Myśl) i
spłonki (Lignoza SA Katowice) były wyrobu
krajowego.
O dobroci tej amunicji pisać— byłoby
powtarzaniem rzeczy ogólnie znanej,
uwierzyć by musiał w nią każdy, choćby
najbardziej sceptycznie nastrojony,
widząc rzutki, które na odległość 60 — 70
kroków dobrze trafione rozlatywały się;
tak, że w powietrzu tylko chmurka
pyłu świadczyła, że tam przed chwilą był
rzutek. Również spłonki krajowe „Lłgno
zy" zdały egzamin bardzo dobrze, bo na
20.500 strzałów nie zdarzył się ani jeden
niewypał lub „zaciąg".
Widoczne jest duże podniesienie ale,
poziomu sprawności w strzelaniu do
rzutków. Jest to wyłączny sukces PWP
PIONKI, która nie szczędząc ani
kosztów, ani pracy osiągnęła cel wytknięty,
idąc do niego z całą konsekwencją.
Tego sukcesu, a także sukcesu na pola
samowystarczalności w kierunku anru"
nicji myśliwskiej można tak PWP
Pionki jak i W. S. Myśliwskiej i „Lignozle"
tylko serdecznie pogratulować i życzyć"
dalszych tak dobrych rezultatów realne!
i sumiennej pracy.
INŻ. WALERY MARYANSKI
GEN W. P. WSS
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=11911

Aby odpowiedzieć musisz się zalogować.
0.003
Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.